Kennis in Huis Kennis in Salaris, HR, Sociale lasten en AVG

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kennis in Huis. 

Van Kennis in Huis. kantoorhoudende en gevestigd te Den Haag, Conradkade 109, 2517CZ, hierna te noemen “Kennis in Huis”. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag respectievelijk onder nummer 65577299. 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kennis in Huis en een Opdrachtgever waarop Kennis in Huis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Kennis in Huis en Opdrachtgever treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

Artikel 2 Privacy 

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever door Kennis in Huis is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG) van toepassing. Kennis in Huis is aan te merken als ‘Verwerker’ in de zin van deze verordening. De verwerking van persoonsgegevens door Kennis in Huis is gericht op: 
  • –  het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Opdrachtgever; 
  • –  het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeksdoeleinden; 
  • –  het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 2. Waar de AVG stelt dat er uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n) is vereist, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat deze toestemming is verleend. 
 3. Alle gegevens, verstrekt door Opdrachtgever, blijven toebehoren aan Opdrachtgever. Bij beëindiging van de Overeenkomst vernietigt Kennis in Huis de ontvangen gegevens, met uitsluiting van gegevens die volgens de AVG moeten worden behouden of die noodzakelijk worden geacht voor juridisch verweer in geval van claims. 
 4. Kennis in Huis verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever. 
 5. Kennis in Huis neemt als zijnde Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 6. Kennis in Huis behoudt zich het recht voor gebruik te maken van leveranciers voor de hosting en opslag van persoonsgegevens. Opdrachtgever stemt daarmee in, met dien verstande dat Kennis in Huis zich contractueel verzekert dat deze leveranciers conform de AVG zich eveneens richten naar de instructies van Opdrachtgever. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. 
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kennis in Huis daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kennis in Huis anders aangeeft. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kennis in Huis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4 Uitvoering en wijziging van de Overeenkomst 

 1. Kennis in Huis voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 2. Op Kennis in Huis rust een inspanningsverplichting. 
 3. Kennis in Huis is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kennis in Huis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kennis in Huis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kennis in Huis zijn verstrekt, heeft Kennis in Huis het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Kennis in Huis is niet aansprakelijk voor gevolgen van het feit dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Kennis in Huis van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Kennis in Huis onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan. 
 6. Kennis in Huis veronderstelt dat Opdrachtgever gerechtigd is om Kennis in Huis inzage te geven in de personeelsbestanden, verzuimbestanden en andere relevante informatie. Opdrachtgever vrijwaart Kennis in Huis van elke claim in verband met mogelijke schending van privacy- wetgeving inzake vorenbedoelde inzage. Indien Kennis in Huis onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, neemt Opdrachtgever deze aansprakelijkstelling van Kennis in Huis over met inachtneming van het dwingendrechtelijk aansprakelijkheidsregime van de AVG. 
 7. Opdrachtgever is gehouden Kennis in Huis onverwijld inzage te verstrekken in alle correspondentie welke hij van externe instanties ontvangt met betrekking tot de door Kennis in Huis uitgevoerde werkzaamheden. 
 8. Opdrachtgever verstrekt deze opdracht voor overeengekomen juridische entiteiten en (premie)jaren exclusief aan Kennis in Huis. 
 9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst (uitvoeringstermijn) 

 1. De Overeenkomst tussen Kennis in Huis en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst in het kader van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Kennis in Huis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Opdrachtgever Kennis in Huis een redelijke termijn biedt om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 6 Honorarium 

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van een vooraf afgesproken commissiepercentage, fee en/of op basis van werkelijk bestede uren/dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur-/dagtarieven van Kennis in Huis. 
 2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
 3. Het honorarium wordt periodiek in rekening gebracht. 
 4. Kennis in Huis mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kennis in Huis, dat in redelijkheid niet van Kennis in Huis mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan of de organisatie van Opdrachtgever wijzigingen ondergaat, is Kennis in Huis gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 
 6. Kennis in Huis is gerechtigd de in de Overeenkomst genoemde tarieven en/of honoraria jaarlijks te indexeren overeenkomstig de ontwikkeling van de CBS dienstenindex over het voorbije kalenderjaar. Indexering vindt plaats per 1 januari van elk kalenderjaar. 
 7. Kennis in Huis maakt Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief en de datum per wanneer schriftelijk kenbaar. 
 8. Indien Opdrachtgever de door Kennis in Huis kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief behoudens de aanpassing genoemd in lid 6 van dit artikel niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Kennis in Huis genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. 

Artikel 7 Betaling 

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. 
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke handelsrente verschuldigd (ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek). De rente over het opeisbaar bedrag zal, zonder nadere ingebrekestelling, worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kennis in Huis op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Kennis in Huis heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kennis in Huis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kennis in Huis kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die Kennis in Huis maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. 

Artikel 8 Reclames 

 1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kennis in Huis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kennis in Huis in staat is om adequaat te reageren. 
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Kennis in Huis de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdrachten tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

Artikel 9 Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst ten alle tijden schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Kennis in Huis recht op compensatie ter grootte van de daardoor ontstane en aannemelijk te maken schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen waarbij Kennis in Huis tekort is geschoten in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en overmacht 

 1. Kennis in Huis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 
  • –  Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
  • –  na het sluiten van de Overeenkomst Kennis in Huis ter kennis gekomen omstandigheden goede      grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
  • –  Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 2. Voorts is Kennis in Huis bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kennis in Huis op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kennis in Huis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 
 4. Kennis in Huis behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 5. Kennis in Huis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Kennis in Huis daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Kennis in Huis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Indien Kennis in Huis aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kennis in Huis te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Kennis in Huis voor directe schade is ten alle tijden beperkt tot maximaal het op dat moment geldende honorarium. 
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium deel. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  • –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kennis in Huis aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kennis in Huis toegerekend kunnen worden; 
  • –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 4. Kennis in Huis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 5. Kennis in Huis en Opdrachtgever kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Kennis in Huis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail. Bij twijfel over de inhoud of verzending van e-mail zijn de systemen van Kennis in Huis bepalend.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kennis in Huis of zijn ondergeschikten. 

Artikel 12 Vrijwaringen 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Kennis in Huis voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst alsmede voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Indien Opdrachtgever aan Kennis in Huis informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke (mede) te verstrekken, dan is Kennis in Huis niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Kennis in Huis zich de rechten en bevoegdheden voor die Kennis in Huis toekomen op grond van de Auteurswet en met betrekking tot producten van de geest. 
 2. Alle door Kennis in Huis verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kennis in Huis worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 3. Kennis in Huis behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 15 Nawerking 

1.              Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na de beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Kennis in Huis en Opdrachtgever. 

Artikel 16 Overdracht van rechten en plichten 

1.              Zowel Kennis in Huis als Opdrachtgever zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

Artikel 17 Geschillen 

 1. De rechter in het arrondissement waarin Kennis in Huis gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst kennis te nemen. Niettemin heeft Kennis in Huis het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen, alvorens een beroep op de rechter te doen, zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 18 Toepasselijk recht 

1.              Op elke Overeenkomst tussen Kennis in Huis en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.